Oddíl Svišťata

 

ODDÍLOVÝ  Ř Á D

UČIT SE BÝT SÁM SEBOU

UČIT SE ŽÍT S OSTATNÍMI

UČIT SE KOMUNIKOVAT

 

Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců a oddílových

vedoucích

POVINNOSTI DĚTÍ

-     docházet do oddílu ( učit se novým věcem, příprava na schůzky, účast na výletech, podporovat a pomáhat mladším dětem aj.)

-    dodržovat Oddílový řád (všechny jeho části)

-     plnit pokyny oddílových vedoucích

-     přicházet do oddílu včas tak, aby byl řádně připraven i na oddílové akce, nejpozději 10 minut před zahájením.

-     slušně pozdravit KAŽDÉHO dospělého, se kterým se v daný den setkávám poprvé

- děti mají právo na zdvořilost ze strany vedoucích, mají právo vyslovit svůj jakkoli odlišný názor, dodrží-li přitom zásady slušného jednání. Pokud nejsou spokojeni s jednáním vedoucího, mají právo obrátit se stížností na vedení skupiny. Zdvořilost dětí k vedoucím a dalším dospělým v oddíle i mimo něj je samozřejmost.

-     v době konání oddílu neopouštět svévolně budovu zámku ve Staré Vsi n./O. či jiné místo konáníschůzky.

-    do tělocvičen a jiných prostor vstupovat pouze se souhlasem vedoucího ( případně pod dozorem) V těchto místnostech se pohybovat buď v přezůvkách nebo boso. Jsou zde rovněž zakázány míčové hry.

-    vypůjčit si cokoliv z majetku skupiny je možné pouze s výslovným souhlasem vedoucího. Vypůjčené předměty je třeba vrátit včas a v nezměněném stavu. Nesplní-li dítě tuto podmínku, může být kázeňsky postiženo nebo zákonní zástupci nahradí vzniklou škodu .

- nalezené věci se odevzdávají oddílovým vedoucím.

- děti respektují vzájemnou odlišnost povahovou, názorovou i jakoukoli další a dodržují mezi sebou zásady slušného jednání. Případné spory řeší kultivovaně – diskusí či jiným společensky přijatelným způsobem. Nikdo nemá právo obtěžovat druhé – ani fyzicky, ani hlukem, křikem apod.

-     chránit zdraví své i svých kamarádů, předcházet nebezpečí užívání drog. Děti mají právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím a sociálně patologickými jevy.

- děti se nevyklánějí z otevřených oken, nesedají na okenní parapety, nejezdí po zábradlí či neskákají z hradeb přilehlých k zámku.

- děti nesmějí samostatně zapojovat elektrické přístroje a spotřebiče do elektrických zásuvek.

-     oznámit ihned každý úraz či nevolnost vedoucím.

- do oddílu se nenosí nebezpečné a cenné předměty a větší množství peněz.

- dětem navštěvujícím oddíl je přísně zakázáno nosit na oddílové schůzky a oddílové

akce jakékoliv alkoholické nápoje, návykové a omamné látky a cigarety, stejně tak

je přísně zakázáno jejich požívání v době konání schůzek a akcí. Porušení tohoto

zákazu bude potrestáno bezpodmínečným vyloučením dítěte z oddílu.

- dítě může být z oddílu vyloučeno také z důvodu vážných nebo dlouhodobých

kázeňských problémů, jako je šikana ostatních členů oddílu, nezvladatelné agresivní

chování a soustavné vulgární vyjadřování.

- Dbát na to aby byl v klubovně po každé schůzce zachován pořádek a to i v případě, že bych se měl zdržet. Rovněž tak uklízet i na místě tábořiště, které opouštím.

- Nosit na každý výlet společný kroj (bude přidělen) společně s členskou průkazkou. ( z důvodu revize a získání množstevních slev či dětského jízdného)

POVINNOSTI ODDÍLOVÝCH VEDOUCÍCH

-     přistupovat k dítěti jako k plnohodnotnému člověku a partnerovi na cestě za poznáním

-     podporovat tvůrčí přístup k učení a poznávání  a podporovat rozvoj fantazie a tvořivosti

-     řešit vzniklé situace a problémy společně s dětmi formou volby v rozhodnutích, podporovat jejich hodnocení, sebehodnocení a sebedůvěru, udržovat kázeň

-     na požádání zákonného zástupce s ním projednat jakoukoli záležitost týkající se jednoho nebo více dětí

-     dodržovat stanovené dozory, zajišťovat pořádek v klubovně

-     zabezpečit v případě úrazu první pomoc, postižené dítě předat zákonnému zástupci

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

-    dostavit se na požádání vedoucího a projednat jakoukoli záležitost týkající se jednoho nebo více dětí

-     informovat vedoucí o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na přístup k dítěti či jeho fyzické výkony ( výšlapy a astma aj.)

DÍTĚ MÁ PRÁVO

-         obdržet odpověď na svůj dotaz od každého vedoucího

-         vypracovat takové  zadané úkoly, které jsou přiměřeně náročné a rozumí jim

-         požádat vedoucího o vysvětlení, pokud něčemu nerozumí

-         znát odůvodnění každého svého hodnocení

-         být hodnocen objektivně

-         diskutovat věcně a zdvořile o svých názorech a skutcích tak, aby nenarušoval chod

-         využívat vybavení klubovny

-         účastnit se jednání zákonných zástupců s vedoucími oddílu

ODDÍLOVÝ VEDOUCÍ MÁ PRÁVO

-         na zdvořilé, slušné a uctivé jednání od dětí i od jejich zákonných zástupců

-         řídit činnost a pohyb dětí v oddíle a na akcích organizovaných KONDOREM

-         vyzvat zákonné zástupce k návštěvě oddílu a požadovat v případě potřeby jejich účinnou spolupráci při výchovném působení na jejich dítě

-         vzdělávat se

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽÁKA MÁ PRÁVO

-         být přítomen na schůzce po předchozí domluvě s vedoucím

-         účastnit se akcí organizovaných KONDOREM

-         informovat se o chování dítěte a pořádaných akcích

 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

-  Oddíloví vedoucí poučí děti o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech. Děti zároveň seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními, se kterými se mohou děti setkat v klubovně, jejím okolí a při činnostech mimo klubovnu (například nebezpečí od neznámých lidí, nebezpečí násilí a šikany, nálezy nebezpečných předmětů apod.). Dále děti seznámí s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci nebo pracoviště a průběžně také s ustanoveními oddílového řádu.

-  Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodržována další zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména při výuce některých odborností se zvýšeným rizikem ohrožení zdraví, při praktickém vyučování, praktické přípravě při výuce tělesné výchovy, koupání, plavání, sportovních a turistických akcích. Ve všech takových případech klade skupina KONDOR Stará Ves zvýšený důraz na dodržování pokynů, právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokynů a zásad úrazové prevence oddílových vedoucích a dětí. Důsledně je vyžadováno ukázněné chování dětí. Dítě musí mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii.

- Při praktickém vyučování odborností, sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, se děti řídí pokyny vedoucího. Vedoucí nedovolí, aby se dítě bez odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů účastnil příslušné činnosti. Těmito ozdobnými, pro činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty jsou například náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky aj. Děti tyto předměty odkládají na místo, které určí vyučující nebo vedoucí činnosti

Tak a je to tady, zdravím všechny příznivce sběru žaludů :-)

Stejně jako v minulých letech se i letos zúčastníme soutěže  pravidelně vyhlašovanou Ostravskou ZOO a to ve sběru žaludů, šípků a jeřabin.

Soutěž probíhá od září do listopadu. Slavnostní předání nasbíraných plodů se uskuteční dne 5. listopadu 2011 v ZOO. Přesný termín bude ještě upřesněn. Nicméně 1. cena v nasbíraných žaludech je poukaz do lanového parku Tarzánie pro cca 30 osob a 1.cena ve sběru šípků a jeřabin je elektronický terč.

My jsme se tradičně rozhodli pro sběr žaludů- v Tarzánii se nám totiž velmi líbí :-)

Proto Vás teda hlavně Svišťata vyzývám ke sběru i ve svém volném čase a to čehokoliv- myslím si, že konkurence bude veliká (žaludů je letos extrémě hodně :-) ). Nasbírané plody navíc slouží ZOO k celoročnímu krmení zvěře, takže přispějete dobré věci.

Plody můžete přinést vždy každou středu od 17:00 - 19:00 hod do naší klubovny v Zámku - to totiž máme schůzky.

Velice rádi Vás tam uvidíme a určitě něčím dobrým pohostíme :-)

S pozdravem holky z oddílu

Ahoj všem příznivcům Svišťat,

po první seznamovací schůzce jsme se rozhodli společně s dětmi že termín konání schůzek necháme opět na středu vždy od 17:00 - 19:00 hod.

Letos toho máme mnoho v plánu. Tak například : Výšlap na Lysou horu, Ondřejník, Javorník, Pustevny a jiné podobné kopečky. Výlety na kolech ať už na Hukvaldy či Olešnou, Poodří nebo Štěrkovnu. Dále také výlety do planetária v Ostravě- Porubě na 3D projekci, možná se i za odměnu podíváme do kina. No a v neposlední řadě výtvarná činnost a nebo výuka odborností a tábornických dovedností.

Prostě toho máme pro Vás letos přichystáno spoustu, už jen mít čas a chuť se něco nového naučit či někam vyrazit.

Takže se na Vás budu těšit každou středu od 17:00 - 19:00 v klubovně staroveského zámku.

S pozdravem holky z oddílu

Pokud je Ti 6 - 15 let a chceš trávit volný čas s partou fajn lidí, zablbnout si a třeba se i něčemu novému přiučit, tak neváhej a přidej se k nám.  Jsme oddíl jménem Svišťata a fungujeme již šestým rokem. Věnujeme se převážně tábornictví, turistice, sem tam se účastníme kulturních akcí a hlavně hrajeme spoustu her nebo něco vyrábíme. No prostě s námi se nudit nebudete. Tento rok máme spoustu plánů.

Tak například: - turistiku v podobě výšlapů na Lysou horu, Ondřejník, Smrk, Javorník, Pustevny či jiné kopečky J

- stejně tak cyklistické výlety např. Hukvaldy, Štěrkovna u Hlučína, Olešná atd.

- návštěvu KONDORSKÝCH akcí jako: Potáborová setkání, Kinder párty aj.

- návštěvu Planetária, ZOO Ostrava, kina atd.

Tak jestli máš každou středu čas od 17:00 - 19:00 hod. a chceš se za námi třeba jen tak podívat, tak neváhej a doraž do naší klubovny, kterou máme v zámku ve Staré Vsi (úplně nahoře). Přesný termín schůzek ještě upřesníme dle Vašich časových možností J

 

!!!POZOR!!! První schůzka se uskuteční dne 27.9.2010 V 17:00 hod klubovně v Zámku tj. ÚTERÝ!!!

Už se na vás těší Gabka a spol J

Stejně jako v loňském roce se i letos se Svišťaty vydáme do lanového centra Tarzánie v Trojanovicích a to zítra, 18.6.2011. Sraz dětí je v 6:30 na zastávce Stará Ves n. Ondřejnicí křižovatka, směr na Frýdek-Místek. Akce se bude konat za každého počasí. Prosíme rodiče dětí, aby svým ratolestem na cestu přibalili: jídlo, pití, kapesné, pláštěnku, pevnou sportovní obuv, oblečení dle počasí, vhodné jsou i rukavice na kolo proti odření rukou. Předpokládaný návrat je v 15:30 opět na křižovatce ve Staré Vsi. Dopravu a vstup do lanového centra si děti neplatí.

Budeme se těšit

Gabka, Karin, Nicol

Další informace